Všeobecné Obchodní Podmínky Nedis Kerr

Článek 1. Všeobecná ustanovení


1. Společnost s ručením omezeným NEDIS KERR s.r.o., IČ: 43463100, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C vložka 81682, se sídlem Evropská 873, 664 42 Modřice, Česká republika (dále též „Nedis“).

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) jsou řádně uveřejněny v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Článek 2. Definice pojmů


V těchto všeobecných podmínkách mají níže uvedené výrazy níže uvedené významy:

i. Prodávající: znamená výše uvedená společnost NEDIS KERR s.r.o.
ii. Dodávka: znamená dodávku výrobků kupujícímu.
iii. Kupující: znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu uzavírající kupní nebo jinou smlouvu s prodávajícím a/nebo takovou osobou, které prodávající podal výzvu podle článku 4 těchto VOP.
iv. Práva k duševnímu vlastnictví a průmyslová práva (DPP):znamená jakákoli práva k duševnímu vlastnictví a průmyslová práva, například patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní označení, registrované ochranné známky, návrhy, obchodní názvy, autorská práva, databázová práva, práva k návrhům, vynálezy, důvěrné informace, znalosti a zkušenosti (know-how) a jiná práva k duševnímu vlastnictví a zájmy vztahující se k výrobkům nebo do nich zabudované, a to včetně jakýchkoli jiných materiálů poskytnutých prodávajícím.
v. Výrobky: (též smluvní výrobky) znamená věci movité, zboží a výrobky prodávané či případně nabízené či vystavené na webovém portále k prodeji.
vi. Vyzvání k předložení nabídky: znamená jednání předkontraktační povahy prodávajícího (potenciálnímu) kupujícímu v jakékoli formě a bez ohledu na to, zda obsahuje, nebo neobsahuje cenovou nabídku na prodej výrobků kupujícímu; tento návrh je nezávazný, není nabídkou k uzavření kupní smlouvy a může být prodávajícím kdykoli zrušen nebo vzat zpět
vii. Vrácení z technických důvodů: má význam popsaný v článku 11, odst. 1.
viii. Vrácení z obchodních důvodů: má význam popsaný v článku 11, odst. 1.


Článek 3. Působnost


1. Tyto VOP platí pro všechny kupní smlouvy, nákupní objednávky, návrhy nebo jiné právní vztahy v nejširším slova smyslu, podle nichž prodávající prodává nebo nabízí k prodeji výrobky kupujícímu.

2. Prodávající a kupující se od těchto VOP odchýlí pouze tehdy, bude-li to výslovně dohodnuto písemně stranami v prodávajícím akceptované objednávce či dodatku; v dodatku musí být odkaz na specifické ustanovení těchto VOP, od něhož se chtějí prodávající a kupující odchýlit.

3. Případným uzavřením dodatku nejsou dotčeny jiné dodavatelsko-odběratelské vztahy a smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

4. Uzavřením dohody o závaznosti konkrétní verze všeobecných obchodních podmínek prodávajícího je toto znění pro obě strany závazné ve vztahu k právům a povinnostem v konkrétním obchodně-dodavatelském vztahu. Tyto VOP pak tvoří nedílnou součást smlouvy a obsahují ujednání o právech a povinnostech obou stran.

5. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím budou podléhat těmto VOP prodávajícího, které platily v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nebude-li sjednáno jinak.


Článek 4. Dohoda


1. Všechna jednání prodávajícího směřující k prodeji smluvních výrobků kupujícímu jsou vyzváním k podání nabídky, a nikoli závazné nabídky k uzavření smlouvy.

2. Kupní smlouva bude uzavřena od okamžiku, kdy kupující při akceptaci těchto VOP předloží písemně nabídku (dále též i v e-shopu označeno jako „objednávka“) a prodávající tuto nabídku akceptuje (bez ohledu na to, zda taková nákupní objednávka byla, nebo nebyla vydána na základě vyzvání ke koupi).

3. Předložení nabídky je v elektronickém obchodě Prodávajícího zakončeno pokynem „Odeslat objednávku“ Prodávajícím s tím, že před odesláním objednávky se kupující seznámil s těmito VOP a považuje je za závazné. Prodávající akceptuje nabídku obvykle automatickou akceptací formou emailu.

4. Objednávky je třeba podávat k rukám prodávajícího elektronicky s využitím nástrojů jako EDI (elektronická výměna dat), e-shop prodávajícího nebo soubory csv. V případě jiných metod objednávání, které vyžadují od prodávajícího manuální neautomatizované zpracování, může prodávající účtovat náklady na vyřízení. Kupující má při objednávání jedinečné zákaznické číslo a přihlašovací kód. Kupující se zavazuje držet přihlašovací údaje zabezpečeny proti zneužití, a nepředávat tyto údaje žádné třetí straně nebo jednotlivci mimo organizaci kupujícího. Kupující odpovídá za jejich zneužití třetími stranami, a v případě že zneužití údajů kupujícím způsobí prodávajícímu škodu, bude povinen k její náhradě.

5. Prodávající zpřístupní informace o výrobku na svém webovém portálu. Takové informace o smluvním výrobku jsou vždy pouze informativní a nezávazné, prodávající si vyhrazuje právo na aktualizaci informací k výrobku, jejich doplnění, opravu či výmaz.

6. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku podle svého výlučného uvážení. Nečinnost prodávajícího nebude nikdy vykládána jako akceptace objednávky. Přijetí objednávky může podléhat dalším podmínkám ze strany prodávajícího, například (nikoliv však výlučně) podmínce zálohové platby celé ceny nebo její části. Pro případ, že kupující neakceptuje tyto dodatečné podmínky prodávajícího, není kupní smlouva uzavřena.

7. Jestliže z jakéhokoli důvodu nebude možné akceptovat objednávku určitého výrobku, nabídne prodávající tam, kde je to přiměřeně možné, dodání jiného výrobku. Prodávající a kupující v případě vzájemného zájmu postupují dle podmínek těchto VOP.

8. Objednávka kupujícího je pro kupujícího závazná bez ohledu na to, jak byla doručena prodávajícímu. Prodávající vynaloží nejvyšší úsilí, aby během dvou (2) pracovních dnů objednávku potvrdil a akceptoval, či ji odmítl a nabídl případně jiné výrobky.

9. Jakékoli změny či zrušení nákupní objednávky zcela či zčásti kupujícím jsou možné pouze – podle uvážení prodávajícího – po dohodě a se souhlasem prodávajícího v písemné formě s tím, že náklady prodávajícího vzniklé změnou objednávky či jejím zrušením jdou k tíži kupujícího a tento se zavazuje je uhradit; prodávající má dále právo na přiměřenou změnu či prodloužení dodacích lhůt.

10. Kupující předá prodávajícímu v potřebném předstihu informace, které jsou potřebné pro plnění a realizaci konkrétní dodávky výrobků kupujícímu, zejména informace ve vztahu k bližší specifikaci výrobků, místu dodání a dalším okolnostem (zejména, nikoliv však výlučně) technického charakteru apod. Jestliže informace požadované pro plnění závazku prodávajícího nebudou včas předány prodávajícímu, má prodávající právo odložit plnění dohody a/nebo účtovat kupujícímu dodatečné náklady, které prodávajícímu vzniknou kvůli zdržení, na základě obvyklých sazeb prodávajícího.

11. Jakákoli další ujednání stran jsou pro strany závazné pouze tehdy, jestliže tato ujednání písemně potvrdí kupujícímu pověřený pracovník prodávajícího.

12. Prodávající a kupující rozumí a souhlasí, že při provádění dohody smí mít každá strana přístup k důvěrným informacím druhé strany, jako jsou například marketingové a obchodní plány. Obě strany souhlasí, že podmínky dohody včetně všech finančních podmínek a informací obsažených v dohodě nebo zprávách, které se k dohodě vztahují, budou považovány za důvěrné informace. Každá strana souhlasí, že bude zachovávat a uvážlivým způsobem zajistí, aby její zaměstnanci a zástupci zachovávali důvěrnost a mlčenlivost o důvěrných informacích a nebude důvěrné informace kopírovat, zveřejňovat, zpřístupňovat druhým osobám ani používat (jinak než v souladu s podmínkami této smlouvy). Smluvní strany se zavazují, že zavedou a budou dodržovat bezpečnostní postupy a opatření, aby zajistily ochranu výměny informací před rizikem neoprávněného přístupu, zásahu, zdržení, zničení nebo ztráty. Informace jsou poskytovány „jak jsou“. V žádném případě nenese poskytující strana ani její příslušní zástupci odpovědnost za nepřesnost nebo neúplnost informací. Tento závazek zůstává v platnosti i po vypršení, ukončení nebo zrušení dohody.


Článek 5. Ceny


1. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, budou všechny kupní ceny v sortimentu prodávajícího či úkonech stran, ať už ve vyzvání k předložení nabídky, nebo objednávce, v měně CZK.

2. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, neobsahuje kupní cena daň z přidané hodnoty (DPH) a neobsahuje žádné další náklady, např. náklady uvedené v bodu 3 článku 6. Ke kupní ceně bude přičteno DPH v zákonné výši, eventuálně clo, poplatky stanovené předpisem (např. vztahující se k likvidaci odpadů či ekologii) či další daně, které se k dané obchodní transakci účtují dle právních předpisů, s ohledem na konkrétní obchodní případ. V případě chybného účtování daně, cla či poplatku je oprávněn prodávající takovouto daň, poplatek, či clo kupujícímu doúčtovat s ohledem na konkrétní případ až do výše stanovené předpisem. Kupující odpovídá prodávajícímu za škody způsobené nesprávnou informací podanou kupujícím, která je důležitá pro řádnou a včasnou úhradu daně a dalších poplatků dle tohoto článku, zejména pak za případné penále, úroky z prodlení a další sankční platby, též však případné vícenáklady spojené s řízením před správcem daně či jiným orgánem, které bylo způsobeno takovouto vadnou informací.

3. Ujednání o závazné ceně je obsaženo v prodávajícím akceptované objednávce.

4. Cenové ujednání a ceny nejsou fixní. Každá další objednávka či výzva k předložení nabídky může obsahovat odlišnou cenu, rozdílnou od předchozích obchodních případů, dle rozhodnutí prodávajícího.

5. Prodávající má právo upravit ceny v případě nepředvídaných okolností, které nemůže ovlivnit, včetně devalvace eura nebo CZK, zvýšení cen surovin a zvýšení nákladů na dopravu.


Článek 6. Dodávky zboží


1. Termín plnění není s ohledem na povahu dodávek a komplexnost globálního obchodu závazným termínem dodání. Pokud není ve smlouvě či objednávce výslovně uvedeno a prodávajícím potvrzeno jinak, nevzniká na základě jakékoli odchylky prodávajícího od termínu plnění kupujícímu nárok na náhradu škody, či od smlouvy odstoupit.

2. Oznámené termíny plnění mohou být podmíněny včasným doručením rozhodnutí či dokumentů vyžadovaných právními předpisy, povoleními nebo licencemi, dokumentací, kterou má předat kupující prodávajícímu, a též včasným splněním platebních nebo jiných smluvních závazků kupujícího. V případě, že tyto závazky kupujícího nebudou splněny řádně a včas, dojde k přiměřenému prodloužení termínu k plnění.

3. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, bude prodávající účtovat kupujícímu a kupující se zavazuje hradit všechny dodatečné náklady spojené s realizaci plnění, zejména (nikoliv však výlučně) náklady na přepravu vč. pojištění.

4. V případě, že jsou smluvní výrobky dodávány na vratných paletách, bude záloha účtována kupujícímu.

5. V rámci evropských území Evropské unie je zboží na základě dohody stran dodáváno podle podmínky Incoterms 2010 DAP (s dodáním na místo), mimo EU či evropských území EU se budou výrobky dodávat podle podmínky Incoterms 2010 FCA (vyplacené dopravci).

6. Jestliže kupující žádá zvláštní vlastnosti výrobků, balení či způsob přepravy, bude prodávající mít právo účtovat kupujícímu všechny dodatečné náklady, které prodávajícímu vzniknou tímto požadavkem kupujícího, byl-li prodávajícím tento požadavek akceptován, je-li proveditelný a není-li v rozporu s předpisy.

7. Kupující je vždy povinen převzít plnění, a to i opožděné či částečné, s jedinou výjimkou uplatnění článku 9.2. V případě, že plnění nepřijme, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody způsobené tímto jednáním v prokázané výši.


Článek 7. Přechod rizika


1. Riziko přechází na kupujícího v okamžiku předání plnění kupujícímu či osobám jím pověřeným, či se zdržujícím v jeho provozovně či místě plnění, přijmou-li takovéto osoby plnění adresované kupujícímu.


Článek 8. Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví


1. Všechna práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví ve vztahu k výrobkům patří výhradně prodávajícímu nebo osobám držícím licence k těmto právům. Kupující prohlašuje, že možná práva k duševnímu vlastnictví a průmyslová práva náleží prodávajícímu, či oprávněnému držiteli licence a duševního práva a kupujícím nebudou tato práva porušována, či zpochybněna a to ani soudní cestou.

2. Jestliže bude jakákoli třetí strana uplatňovat nároky týkající se možného porušení jakéhokoli práva k duševnímu vlastnictví ve vztahu k prodávajícímu, a bude-li potřeba součinnosti kupujícího, zavazuje se kupující poskytnout prodávajícímu součinnost v potřebném rozsahu.

3. Kupující nesmí žádným způsobem měnit či upravovat obaly, ochranné známky, obchodní označení nebo jiné odlišující znaky připojené k výrobkům, nebo přidané na ně, nebo na obaly dodané prodávajícím, nebo vlastníkem licence, nebo z nich cokoli odstraňovat, s výjimkou případů, kdy tak činí pro účely prodeje.

4. Prodávající nenese odpovědnost za vady nebo škody vzniklé nepřesnostmi nebo chybami ve specifikacích, návrzích, výkresech, modelech, popisech, či zobrazeních.

5. Kupující může přijmout obrázky, audio, text a videozáznamy (souhrnně označované jako marketingové prvky) produktů prodávajícího a (registrované) ochranné známky (loga) jménem prodávajícího nebo přidružených společností. Kupující smí tyto marketingové prvky po dobu platnosti dohody používat pouze za účelem podpory prodeje produktů. Kupující musí zajistit, aby nedošlo k předání marketingových prvků jakékoli osobě či subjektu mimo organizaci kupujícího.


Článek 9. Shoda


1. Reklamace množství či obsahu dodávky musí být učiněny během pěti (5) pracovních dnů následujících po doručení plnění. Reklamace jsou činěny písemně, s jasným a nezaměnitelným popisem vady plnění. Kupující se zavazuje za účelem předcházení škod všech stran zkontrolovat dodané plnění, pečlivě, v plném rozsahu a neprodleně po dodání. Jestliže prodávající dodá nesprávné výrobky nebo dodá více výrobků, než bylo objednáno, kupující tyto výrobky buď vrátí prodávajícímu, nebo bude věc řešena dohodou stran, např. změnou objednávky.

2. Je-li obal viditelně poškozený v okamžiku dodávky a/nebo bylo-li balení otevřeno, může si kupující vybrat, zda dodávku odmítne, nebo zda ji převezme s připojením poznámky „s výhradou ověření“ u podpisu na příjmovém dokladu. Kupující musí neprodleně tuto skutečnost písemně potvrdit prodávajícímu a bez odkladu ho informovat o výsledku ověření stavu dodávky.

3. Skryté vady, které nemohly být rozpoznány ani po pečlivé a včasné kontrole při předání, musí kupující oznámit prodávajícímu jako „vrácení z technických důvodů“ podle postupu popsaného v článku 11.

4. Nároky z odpovědnosti za vady výrobků kupujícímu dohodou stran vůči prodávajícímu nevzniknou, jestliže:
a. nebyl prodávající včas informován v době uvedené výše v bodech 2 a 3 a/nebo způsobem uvedeným v těchto bodech;
b. kupující neposkytl potřebnou součinnost při řešení reklamace;
c. kupující (či osoby výrobky používající či držící) výrobky dostatečně neupevnil, nezacházel s nimi správně nebo je správně nepoužíval, neskladoval nebo neudržoval, nebo výrobky používá nebo s nimi nakládá jiným způsobem nebo pro jiné účely, než jaké stanoví prodávající, výrobce či právní předpis;
d. kupující dotčený výrobek s tvrzenou vadou dále užívá.

 

Článek 10. Záruka


1. Prodávající neposkytuje kupujícímu žádné záruky z odpovědnosti za vady výrobků kromě záruk výslovně uvedených v těchto VOP.

2. Prodávající poskytuje záruku na výrobky prodávané pod vlastními obchodními označeními prodávajícího v rozsahu záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců. Čtyřiadvacetiměsíční záruční lhůta začíná běžet v den, kdy kupující dále prodá smluvní výrobek, pokud bude smluvní výrobek dále prodán během tří (3) měsíců po zakoupení smluvního výrobku kupujícím od prodávajícího. V případě dalšího prodeje a užívání za účelem podnikatelské činnosti osobami mimo spotřebitele, je však záruka omezena na dvanáct (12) měsíců. Záruka prodávajícího vyprší v každém případě po dvaceti sedmi (27) měsících od prodeje smluvního výrobku prodávajícím kupujícímu, nebo po patnácti (15) měsících od prodeje za účelem podnikatelské činnosti mimo spotřebitele. Pokud prodávající namítne podnikatelské užívání výrobku, musí kupující prokázat spotřebitelské užívání. Kupující musí ve všech případech předložit originál (kopii) faktury či dokladu o koupi reklamovaného výrobku. Po uplynutí lhůt uvedených v tomto bodu nemá prodávající žádné závazky jakéhokoli druhu vůči kupujícímu v souvislosti s dotčenými výrobky, a kupující se zavazuje žádné nároky nevznášet.

3. U výrobků jiných značek (než Nedis) se uplatní záruční lhůty a podmínky výrobce příslušného výrobku, které jsou uvedeny v e-shopu, a s nimiž se kupující před doručením objednávky seznámil. Není-li jich, platí pro tyto výrobky ustanovení odst.2 výše. Ujednání uvedené v tomto oddílu platí bez ohledu na právní režim či místní předpisy, která mohou mít všechny zúčastněné strany.

4. Nároky z odpovědnosti za vady výrobků je třeba uplatnit písemně prodávajícímu během třiceti (30) dnů od zjištění vady nebo od okamžiku, kdy mohla být taková vada při zachování řádné péče zjištěna. Reklamaci je třeba uplatnit postupem pro vrácení popsaným v článku 11.

5. V případě odůvodněné reklamace na zboží v záruční době, prodávající na základě svého výhradního rozhodnutí: a. opraví vadný výrobek; b. dodá náhradní výrobek nebo jeho část; c. vrátí kupní cenu za vadný výrobek kupujícímu. Prodávající a kupující se mohou dohodnout, že vadný smluvní výrobek bude nahrazen ekvivalentním jiným výrobkem.

6. Jestliže prodávající nebo jakákoli třetí strana provedla opravy a/nebo změny výrobků, aniž by uplatnila nároky z vad u prodávajícího, nemá ve vztahu k takovému výrobku prodávající žádné záruční závazky a záruka pozbývá platnosti.

7. Jestliže smluvní výrobek na základě výsledků zkoušek a kontroly prodávajícím nevykazuje žádné vady, a bude se jednat o reklamaci neoprávněnou, budou dohodou stran účtovány náklady neoprávněné reklamace (neobsahující dopravu), minimálně však 200,00 Kč. Výrobek bude vrácen kupujícímu, přičemž dále budou účtovány náklady na dopravu.

8. Záruční podmínky nejsou u výrobku dodrženy, jestliže je zjevné, že závada vznikla nevhodným užíváním v rozporu s pokyny výrobce nebo prodávajícího, nebo kvůli nedodržování návodu k použití či jednáním v rozporu s právními předpisy, poškozením křehkých částí, nebo jde o následek spotřebitelského či podnikatelského opotřebení a užívání, či nadměrného užívání nebo zanedbání obvyklé péče.

9. Vzorky pro účely prodeje, vývoje, prototypy a předvýrobní verze výrobků jsou ze záruky popsané v tomto článku 10 vyloučeny.

 

 

 

Článek 11. Podmínky vracení výrobků


1. V případě vrácení výrobků z důvodů vady výrobků (dále „vrácení z technických důvodů“) nebo v případě, že kupující objednal a převzal výrobky nebo jejich množství jinak, než měl v úmyslu (dále „vrácení z obchodních důvodů“), může tak učinit pouze poté, co dostal od prodávajícího autorizační číslo k vrácení smluvních výrobků (číslo RMA) a po uvedení, proč se výrobky vracejí a případně jaké byly zjištěny závady a/nebo vady dodávky, a to způsobem stanoveným prodávajícím. V případě vracení z obchodních důvodů vrátí prodávající ze zaplacené kupní ceny vrácených výrobků 80% kupní ceny, a vyúčtuje náklady na dopravu do centrálního skladu prodávajícího v Nizozemí. Z důvodu odstranění nejasností se má za to, že na vrácení z obchodních důvodů není nárok a je podmíněno souhlasem prodávajícího. V případě souhlasu prodávajícího se pak v rozsahu výrobků k vrácení z obchodních důvodů dohodou stran kupní smlouva ruší, a prodávající je povinen k vrácení kupní ceny ve výše uvedeném rozsahu, po odečtení nákladů na dopravu.

2. Jestliže chce kupující vrátit dodané smluvní výrobky z obchodních důvodů, musí informovat prodávajícího registrací prostřednictvím oddílu pro vracení smluvních výrobků (RMA) v on-line obchodě (e-shopu) prodávajícího během pěti (5) pracovních dnů po převzetí výrobků podle postupu pro vracení výrobků stanoveného v tomto článku. Výrobky, které byly vyrobeny na zakázku nebo objednány specificky na žádost kupujícího, nelze z tohoto důvodu vrátit.

3. Kupující musí před vrácením výrobku vyplnit požadovaný formulář žádosti o vrácení výrobku. Tento formulář je možné vyplnit v on-line obchodě (e-shopu) prodávajícího.

4. Po přijetí žádosti o vrácení výrobku prodávající žádost zhodnotí. Je-li možné výrobek vrátit (z technických nebo obchodních důvodů), prodávající žádost o vrácení výrobku schválí, kupující dostane autorizační číslo k vrácení výrobků a pokyny pro dopravu v případě fyzického vrácení nebo informaci, že prodávající uznává reklamaci, aniž by musel kupující smluvní výrobek vrátit. V zásadě je vždy nutné výrobek vrátit, pokud prodávající výslovně neuvede, že není nezbytné výrobky vrátit; v tom případě musí kupující s výrobkem naložit dle předpisů pro likvidaci odpadů, a nesmí výrobek dále prodávat, užívat, držet nad nezbytně dlouhou dobu a nebo jej zcizit. V případě výzvy je kupující povinen poskytnout doklad o likvidaci výrobků zákonnou cestou, lze-li to vzhledem k množství výrobků k likvidaci rozumně požadovat. V případě zjištění, že takovéto výrobky byly dále zcizeny, používány či nebyly zlikvidovány v souladu s předpisy na likvidaci odpadů, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši desetinásobku kupní ceny takto reklamované a nezlikvidované dodávky. Pokud není dohodnuto jinak, musí se vrátit celý výrobek, včetně všech součástí.

5. Číslo pro vrácení výrobku je platné po dobu třiceti (30) dnů od jeho vydání prodávajícím. Pokud nejsou výrobky vráceny během tohoto období třiceti (30) dnů, vyprší platnost čísla pro vrácení výrobku a kupující musí požádat o nové číslo (které podléhá novému hodnocení prodávajícím).

6. Prodávající přijímá vrácené výrobky pouze s platným autorizačním číslem k vrácení výrobků (RMA) a v případě vrácení výrobků z obchodních důvodů musejí být výrobky vráceny v původním, nepoškozeném balení bez jakýchkoli nápisů nebo štítků, cenovek apod. kupujícího. Autorizační číslo pro vrácení výrobků musí být jasně viditelné na vnějším obalu. Škoda či znečištění způsobená při dopravě zejména kvůli nedostatečnému zabalení může být důvodem pro odmítnutí vrácení výrobku prodávajícím.

7. V případě vrácení smluvního výrobku z technických důvodů prodávající v přiměřené lhůtě oznámí kupujícímu, zda se jedná o reklamaci oprávněnou či neoprávněnou. V případě vrácení výrobku z obchodních důvodů zašle prodávající po převzetí a kontrole vrácených smluvních výrobků kupujícímu dobropis na 80 % účtované čisté prodejní ceny po odečtení příslušných nákladů na dopravu.

8. Vrácení z obchodních důvodů není možné u:
a) datových, audio a video nosičů;
b) knih s otevřeným obalem;
c) výrobků se softwarem s otevřeným obalem;
d) CD, MD, DVD a blu-ray disků;
e) kazet (cartridgí) pro tiskárny a tonerů;
f) lepidla s otevřeným obalem;
g) použitých aerosolů / sprejů / plynových zapalovačů / čisticích kapalin;
h) počítačových komponent s otevřeným balením;
i) již zabudovaných komponent, například CD mechanik, videokaret, SSD disků;
j) satelitních přijímačů s čipovou kartou, jejichž čipová karta byla aktivována;
k) zdravotních výrobků s otevřeným balením;
l) žárovek, aktivních a pasivních komponent a podobně;
m) přídavných komponent, které již byly připojeny;
n) zvláštních objednávek, například objednávek smluvních výrobků, které nejsou na skladě, náhradních dílů a systémů in-dash;
o) (UPS) baterií.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, není možné vrácení výrobků prodávajícímu jinak než jako vrácení z technických důvodů nebo vrácení z obchodních důvodů, jak jsou popsány v tomto článku.

10. V případě, že je třeba jakýkoli produkt stáhnout z prodeje, poskytne prodávající podrobné pokyny kupujícímu a kupující je povinen postupovat v souladu s těmito pokyny. Veškerá opatření, jež musel kupující v souvislosti s těmito pokyny přijmout, i s nimi spojené náklady vyžadují předchozí písemný souhlas prodávajícího, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Prodávající je zodpovědný za přiměřené výdaje a náklady, jež kupujícímu vznikly v důsledku stažení produktu a jeho vrácení prodávajícímu v souladu s pokyny prodávajícího. Tyto náklady budou zahrnovat kupní cenu zboží vraceného kupujícím a náklady na uskladnění produktů u kupujícího, přičemž tyto produkty musí být rovněž vráceny prodávajícímu v rámci stažení z trhu. Kupující bude s prodávajícím plně spolupracovat a asistovat mu během procesu stažení z trhu a poté, co prodávající obdrží stažené produkty, bude kupujícímu poskytnuto vyrovnání za výdaje a náklady.


Článek 12. Odpovědnost


1. Prodávající je vůči kupujícímu odpovědný za škody způsobené pouze úmyslným nezákonným jednáním nebo hrubou nedbalostí.

2. Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu za jakoukoli ztrátu: údajů (dat), ušlý zisk, smluv, obchodních příležitostí nebo za jakoukoli jinou následnou ztrátu nebo nepřímou či jinou škodu, bez ohledu na její příčinu a bez ohledu na to, zda byla způsobena nezákonným činem (včetně nedbalosti), porušením nebo jinak.

3. Maximální celková odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu nepřekročí kupní cenu zaplacenou kupujícím prodávajícímu za výrobek (výrobky), který měl způsobit škodu.

4. Kupující musí ochránit prodávajícího proti všem škodám (včetně nároků třetích stran) a/nebo nákladům jakékoli povahy, způsobeným přímo nebo nepřímo nesprávnou informací či prohlášením, protiprávním jednáním nebo chybami na straně kupujícího.

5. Jestliže prodávající poskytne kupujícímu radu nebo pomoc týkající se jakýchkoli smluvních výrobků, nezpůsobuje poskytnutí takové rady nebo pomoci nikdy vznik odpovědnosti prodávajícího za následky takovéto pomoci či rady nad rámec své smluvní povinnosti.

6. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou nejasnou či nepřesnou textací objednávky, zkomolením slov nebo zpožděním či úplným nedoručením objednávky kupujícího prodávajícímu.

7. V případě jakéhokoli sporu má tento článek přednost před jakýmkoli jiným článkem v těchto VOP.


Článek 13. Výhrada vlastnictví a zajištění


1. Výrobky dodané prodávajícím zůstávají ve vlastnictví prodávajícího do doby zaplacení plné kupní ceny. Prodávající má právo požadovat od kupujícího zajištění jeho závazků, pokud to považuje za nezbytné. V případě zaplacení plné kupní ceny předem přechází vlastnické právo předáním a převzetím výrobků od dopravce. Zajišťuje-li však dopravu kupující, přechází vlastnické právo předáním dopravci.

2. Bez ohledu na ustanovení bodu 1 tohoto článku může kupující smluvní výrobky prodávat třetím stranám, avšak pouze v rámci běžného obchodního styku. Kupující je povinen a zavazuje se bez odkladu uhradit kupní cenu za výrobky v případě, že výrobek prodal dále a kupní cenu utržil. V případě prodeje na fakturu je kupující na vyžádání povinen zajistit závazek k úhradě kupní ceny prodávajícímu v plném rozsahu, a to formou zástavního práva k pohledávkám třetích osob, kterým kupující výrobky dále prodal, eventuálně bezpodmínečnou bankovní zárukou o stejné výši.

3. Jestliže kupující takové závazky vůči prodávajícímu nesplní ve lhůtě splatnosti nebo existuje-li odůvodněná obava, že je kupující nesplní (zejména z důvodu zahájeného insolvenčního řízení či likvidace na kupujícího či osobu ji ovládající, nebo exekučního řízení na majetek kupujícího včetně exekucí daňových), má kupující povinnost vrátit bez odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, na výzvu prodávajícího dodané výrobky, které má ve své držbě, zpět prodávajícímu, a to i zajištěním těchto výrobků od třetí strany, která drží výrobky převzaté od kupujícího. Kupující se zavazuje k potřebné součinnosti a vrácení výrobků, pod sankcí smluvní pokuty 5 % z kupní ceny výrobků, které je povinen kupující vrátit, za každý i započatý den s prodlením s povinností vrácení výrobků prodávajícímu do jeho sídla. Náklady dopravy hradí kupující, nárok na náhradu škody není dotčen.

4. Kupující nemá právo výrobky, které nemá ve svém vlastnictví, dát do zástavy, nájmu ani užívání třetí osobě.

5. Kupující musí označit výrobky držené kupujícím ve vlastnictví prodávajícího jako vlastnictví prodávajícího, do doby přechodu vlastnického práva. Podle bodu 1 tohoto článku musí kupující smluvní výrobky pojistit proti riziku požáru, výbuchu, poškození vodou a proti krádeži a existenci pojištění případně doložit. Kupující je povinen vinkulovat případné plnění ze škodných událostí na prodávajícího, nárok na zaplacení kupní ceny tím není dotčen.


Článek 14. Platba


1. Úhrada kupní ceny musí být provedena v písemně dohodnuté lhůtě nebo v případě, že žádná konkrétní lhůta dohodnuta nebyla, bude stanovena platba předem.

2. Konečným datem doby splatnosti je datum splatnosti uvedené na faktuře.

3. V případě, že byly dohodnuty platební podmínky má prodávající právo požadovat zálohu na kupní cenu předem, ať už celé částky, nebo její části, a/nebo žádat poskytnutí záruky (např. bankovní záruku).

4. Jestliže se platba uskuteční bankovním převodem, považuje se den, kdy byla částka připsána na bankovní účet prodávajícího, za den platby.

5. Jestliže kupující nezaplatí včas své závazky, je v prodlení. V tomto případě má prodávající právo pozastavit plnění svých závazků a dodávek vyplývajících z jiných smluv s kupujícím, aniž by se tím kupující dostal do prodlení.

6. Pro případ prodlení s platbou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Reklamačními kroky kupujícího ve vztahu k jednotlivým výrobkům není dotčena povinnost kupujícího k řádné a včasné úhradě kupní ceny.

8. V případě, že bude na kupujícího či osobu jej ovládající ve smyslu §74 zák. č. 90/2012 Sb., podán insolvenční návrh, či bude na jeho majetek vedena exekuce (a to včetně daňových exekucí či exekucí pro nezaplacení odvodů na zdravotní pojištění či sociální pojištění), či bude ve vztahu k těmto osobám podán návrh na povolení reorganizace, či bude kupující s prodlením s plněním svých splatných závazků i ve lhůtě po 30 dnů od jejich splatnosti, má prodávající nárok odstoupit od smlouvy či dílčích smluv, a zastavit dodávky kupujícímu bez dalšího. Kupující se zavazuje dopředu informovat o změnách v ovládající osobě kupujícího, právní struktuře kupujícího či prodeji obchodního závodu. Prodávající má právo v případě, že u kupujícího dojde k prodeji obchodního závodu, aniž by byl prodávající v dostatečném předstihu dopředu uvědoměn, či dojde ke změně ovládající osoby, aniž by byl prodávající v dostatečném předstihu dopředu uvědoměn, odstoupit od smlouvy a i všech dílčích kupních smluv, bez další povinnosti plnit své závazky vůči kupujícímu.

9. Prodávající má právo postoupit či zastavit pohledávky za kupujícím na třetí osoby, zejména banky, pojišťovny či některou faktoringovou společnost, podle volby prodávajícího.

10. Jakékoli reklamace fakturované částky, výpočtu či nároku prodávajícího musejí být vzneseny před datem splatnosti faktury, v opačném případě strany potvrzují správnost nároku prodávajícího co do důvodu i výše.


Článek 15. Vyšší moc


1. V případě vyšší moci není prodávající povinen plnit své závazky. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené vyšší mocí. Událost vyšší moci zahrnují dohodou stran v jakémkoli rozsahu například (nikoli však výlučně) zákaz dopravy, zákaz dovozu (zejména, nikoliv však výlučně) ze zemí produkce výrobků, uzavření či významné omezení provozu v Suezském průplavu či Malackém průlivu, stávku, občanské nepokoje, válku, požár nebo záplavy, závazné změny předpisů omezující možnost prodávajícího plnit, včetně omezení dovozu a vývozu v jakémkoli rozsahu.

2. Jestliže bude událost vyšší moci podle názoru prodávajícího dočasné povahy, má prodávající právo přerušit plnění dohody do doby, než okolnosti vyšší moci přestanou existovat, toto období však nesmí být delší než dva měsíce.

3. Jestliže bude událost vyšší moci podle názoru prodávajícího trvalá, má každá ze stran právo upravit plnění dohody podle okolností nebo ukončit platnost smlouvy zcela nebo částečně, bez soudního zásahu, aniž by byla povinna nahradit škodu druhé smluvní straně.


Článek 16. Rozhodné právo a spory


1. Tyto VOP a dohoda, k níž se vztahují, uzavřená prodávajícím se řídí výhradně právem České republiky s vyloučením zpětného odkazu. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neuplatňuje.

2. Případné spory bude řešit obecný soud prodávajícího. V případě, že půjde o spor o peněžité plnění přesahující částku 150.000,-Kč či její ekvivalent v cizí měně, bude spor o takovéto peněžité plnění vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovat s konečnou platností Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, sudiště Brno, jazyk řízení anglický.


Článek 17. Dělitelnost


1. Jestliže bude některé ustanovení těchto VOP nebo smlouva, ke které se vztahují, považováno za neplatné, nebude tím ovlivněna platnost žádné jiné části těchto VOP a smlouvy, k níž se vztahují. V takovém případě nahradí smluvní strany neplatné ustanovení platným ustanovením, které je zákonné a co nejvíce odpovídá účelu a úmyslu těchto VOP a dohody, k níž se vztahují.

2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 18.11.2015.