PDF ke stažení

 

VERZE KVĚTEN 2022

 

Článek 1. Všeobecná ustanovení

 

1.    Společnost s ručením omezeným NEDIS KERR s.r.o., IČ: 43463100, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C vložka 81682, se sídlem Evropská 873, 664 42 Modřice, Česká republika (dále jen „Nedis“).
2.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) jsou řádně uveřejněny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 2. Definice pojmů

 

V těchto všeobecných podmínkách mají níže uvedené výrazy následující významy:

 

i.    Prodávající: znamená Nedis, a to bez ohledu na to, pod jakým obchodním názvem Nedis působí.
ii.    Dodávka: znamená dodávku výrobků kupujícímu.
iii.    Kupující: znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavře s prodávajícím kupní nebo jinou smlouvu, a/nebo osobu, kterou prodávající vyzval podle článku 4 těchto VOP.
iv.    Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví (DPP): znamená jakákoli práva duševního a průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy, registrované ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory, autorská práva, práva k databázím, vynálezy, důvěrné informace, znalosti a zkušenosti (know-how) a jiná práva k duševnímu vlastnictví a zájmy vztahující se k výrobkům nebo do nich zabudované, a to včetně jakýchkoli jiných materiálů poskytnutých prodávajícím.
v.    Výrobky: znamená věci movité, zboží a výrobky prodávané či případně nabízené či vystavené na webovém portále k prodeji.
vi.    Vyzvání k předložení nabídky: se rozumí nezávazný návrh prodávajícího (potenciálnímu) kupujícímu v jakékoli formě a bez ohledu na to, zda obsahuje cenovou nabídku na prodej výrobků kupujícímu.
vii.    Vrácení z technických důvodů: má význam popsaný v článku 11, odst. 1.
viii.    Vrácení z obchodních důvodů: má význam popsaný v článku 11, odst. 1.

 

Článek 3. Působnost

 

1.    Tyto VOP se vztahují na všechny kupní smlouvy, nákupní objednávky, výzvy, nabídky a/nebo jiné právní vztahy v nejširším slova smyslu, podle nichž prodávající prodává nebo nabízí k prodeji výrobky kupujícímu. 
2.    Prodávající a kupující se od těchto VOP odchýlí pouze tehdy, bude-li to výslovně dohodnuto písemně stranami v prodávajícím akceptované objednávce či dodatku; v dodatku musí být odkaz na specifické ustanovení těchto VOP, od něhož se chtějí prodávající a kupující odchýlit. 
3.    Postupem dle článku 3, odst. 2 nejsou dotčeny jiné dodavatelsko-odběratelské vztahy a smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.
4.    Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit nebo doplňovat. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím budou podléhat takovým VOP prodávajícího, které platily v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. 

 

Článek 4. Smlouva

 

1.    Všechna jednání prodávajícího směřující k prodeji smluvních výrobků kupujícímu jsou vyzváním k podání nabídky, a nikoli závazné nabídky k uzavření smlouvy, a to s výjimkou výhradních cenových nabídek, které se kvalifikují jako nabídky. 
2.    Kupní smlouva bude uzavřena od okamžiku, kdy kupující akceptuje tyto VOP a poté, co prodávající přijme objednávku kupujícího (tato objednávka se považuje za nabídku kupujícího bez ohledu na to, zda byla tato objednávka učiněna na základě předchozí výzvy prodávajícího kupujícímu).
3.    Objednávky je třeba podávat k rukám prodávajícího elektronicky s využitím nástrojů jako EDI (elektronická výměna dat) nebo e-shop prodávajícího. V případě jiných metod objednávání, které vyžadují od prodávajícího manuální neautomatizované zpracování, může prodávající účtovat náklady na vyřízení. Pro zadávání objednávek obdrží kupující jedinečné klientské číslo a přihlašovací kód. Kupující se zavazuje držet přihlašovací údaje zabezpečeny proti zneužití, a nepředávat tyto údaje žádné třetí straně nebo jednotlivci mimo organizaci kupujícího. Kupující odpovídá za jejich zneužití třetími stranami, a v případě že zneužití údajů kupujícím způsobí prodávajícímu škodu, bude povinen k její náhradě. 
4.    Prodávající zpřístupní informace o výrobku na svých webových stránkách. Takové informace o výrobku slouží vždy a pouze jako orientační nebo ilustrační a nemohou prodávajícího zavazovat.  Prodávající si vyhrazuje právo na aktualizaci informací k výrobku, jejich doplnění, opravu či výmaz.
5.    Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku podle svého výlučného uvážení, nebo účtovat přípatek, jehož přijetí podléhá sválení kupujícího. Nečinnost prodávajícího nebude nikdy vykládána jako akceptace objednávky. Přijetí objednávky může podléhat dalším podmínkám ze strany prodávajícího, například (nikoliv však výlučně) podmínce zálohové platby celé ceny nebo její části. Pro případ, že kupující neakceptuje tyto dodatečné podmínky prodávajícího, není kupní smlouva uzavřena. 
6.    Jestliže z jakéhokoli důvodu nebude možné akceptovat objednávku určitého výrobku, prodávající bude konzultovat s kupujícím dodání alternativního výrobku, pokud to bude možné. Prodávající a kupující se dohodnou na alternativní objednávce postupem podle těchto VOP.
7.    Objednávka kupujícího je pro kupujícího závazná bez ohledu na to, jakým způsobem byla doručena prodávajícímu. Prodávající vyvine maximální úsilí, aby během dvou (2) pracovních dnů objednávku potvrdil a akceptoval, či ji odmítl a nabídl případně jiné výrobky.
8.    Jakékoli změny a/nebo (částečné) zrušení objednávky ze strany kupujícího se uskuteční – podle uvážení prodávajícího – pouze s písemným souhlasem prodávajícího a za podmínky, že náklady prodávajícího vzniklé změnou objednávky či jejím zrušením jdou k tíži kupujícího a tento se zavazuje je uhradit. V takovém případě je prodávající vždy oprávněn přenést v plné veškeré (dodatečné) náklady na kupujícího a nově stanovit dodací lhůtu. 
9.    Kupující je povinen neprodleně poskytnout prodávajícímu veškeré informace, které jsou potřebné pro plnění a realizaci konkrétní dodávky výrobků kupujícímu, zejména informace ve vztahu k bližší specifikaci výrobků, místu dodání a dalším okolnostem (zejména, nikoliv však výlučně) technického charakteru apod. Jestliže informace požadované pro plnění závazku prodávajícího nebudou včas předány prodávajícímu, má prodávající právo odložit plnění dohody a/nebo účtovat kupujícímu dodatečné náklady, které prodávajícímu vzniknou z důvodu prodlení, na základě obvyklých sazeb prodávajícího.
10.    Jakékoli další závazky a/nebo ujednání učiněné prodávajícím nebo jinými osobami jednajícími jménem prodávajícího jako zástupce jsou pro prodávajícího závazné pouze tehdy, pokud tyto závazky a/nebo ujednání písemně potvrdil kupujícímu jednatel prodávajícího, nebo jeho pověřený zástupce. 
11.    Pokud má některá ze smluvních stran během plnění ze smlouvy přístup k důvěrným informacím druhé strany, jako jsou například marketingové a obchodní plány, musí tato strana zachovávat o těchto informacích mlčenlivost. Podmínky jakékoli smlouvy či dohody včetně všech finančních podmínek a informací obsažených ve smlouvách, dohodách nebo zprávách, které se k nim vztahují, se považují za důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují zaručit mlčenlivost a utajení těchto důvěrných informací a zajistit, aby ony samy a jejich zaměstnanci a další podřízení zachovávali mlčenlivost a utajení důvěrných informací a aby tyto informace nekopírovali, nezveřejňovali, nesdělovali třetím stranám a ani nepoužívali (jinak než podle těchto VOP). Smluvní strany se zavazují, že zavedou a budou dodržovat bezpečnostní postupy a opatření, aby zajistily ochranu výměny informací před rizikem neoprávněného přístupu, zásahu, změny, zničení, ztráty, a/nebo jiného neoprávněného použití. Informace jsou poskytovány „jak jsou“. V žádném případě nenese poskytující strana ani její příslušní zástupci odpovědnost za nepřesnost nebo neúplnost informací. Tento závazek zůstává v platnosti i po vypršení, ukončení nebo zrušení dohody. Pokud je kupujícímu umožněn přístup k osobním údajům prodávajícího nebo prodávajícímu je umožněn přístup k osobním údajům kupujícího a/nebo jeho zákazníků, kupující akceptuje ustanovení smlouvy o zpracování údajů na první žádost prodávajícího, kterou prodávající předloží kupujícímu, jinak smluvní strany postupují v souladu s ustanoveními GDPR.

 

Článek 5. Ceny

 

1.    Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, jsou veškeré ceny sdělené prodávajícím, ať už ve výzvě nebo jakýmkoli jiným způsobem, uvedeny českých korunách (CZK). 
2.    Kupní cena, kterou má kupující zaplatit prodávajícímu, bude bez daně z přidané hodnoty (DPH), jiných případných daní nebo cel a bez všech dalších nákladů, např. nákladů uvedených v čl. 6 odst. 3 těchto VOP, pokud není písemně dohodnuto jinak. DPH, případně jiné daně nebo cla budou kupujícím uhrazeny navíc ke kupní ceně. V případě, že by správce daně, nebo celní orgány z jakéhokoliv důvodu dospěly k závěru, že:
(1) prodávající má vystupovat jako dovozce, resp. měl v minulosti vystupovat jako dovozce, nikoliv jako kupující, nebo
(2) prodávající měl transakci považovat za podléhající DPH
a v důsledku (1) nebo (2) zpětně vyměřili prodávajícímu DPH (vč. případného DPH z dovozu), jiné daně nebo cla, včetně úroků z prodlení a penále, je kupující povinen odškodnit prodávajícího a nahradit mu veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s takovým vyměřením nebo v jeho důsledku.
3.    Ceny uvedené prodávajícím jsou závazné až po přijetí objednávky prodávajícím podle článku 4 odst. 2 těchto VOP.
4.    Prodávající je oprávněn upravit ceny v případě nepředvídaných okolností, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně devalvace eura, či koruny, zvýšení cen surovin a zvýšení nákladů na dopravu.
5.    Bez ohledu na případy popsané v bodě 4 tohoto článku je prodávající kdykoli oprávněn upravit platné ceny v případě, že kupující uskuteční více nákupů v rámci rámcové smlouvy a to tak, že kupujícího informuje o cenách platných pro nové nákupy nebo objednávky od určitého okamžiku. V případě úpravy na základě tohoto odstavce je kupující oprávněn ukončit rámcovou smlouvu, pokud dojde ke zvýšení ceny o více než 5 % oproti posledním platným cenám a toto zvýšení není důsledkem nepředvídaných okolností dle předchozího odstavce.

 

Článek 6. Dodávky zboží

 

1.    Termíny dodání uvedené prodávajícím nelze nikdy považovat za závazné termíny. Žádná odchylka od těchto termínů uvedených prodávajícím neopravňuje kupujícího k uplatnění nároku na náhradu škody, k odstoupení od smlouvy, nebo k jejímu vypovězení, pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
2.    Oznámené termíny plnění mohou být podmíněny včasným doručením rozhodnutí či dokumentů vyžadovaných právními předpisy, povoleními nebo licencemi a dokumentací, které má předat kupující prodávajícímu, a též včasným splněním platebních nebo jiných smluvních závazků kupujícího. V případě, že tyto závazky kupujícího nebudou splněny řádně a včas, dojde k přiměřenému prodloužení termínu k plnění.
3.    Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá opak, veškeré dodatečné náklady, např. náklady na dodání, pojištění, správu a dopravu, apod., vše v nejširším možném smyslu, účtuje prodávající kupujícímu zvlášť (tj. vedle sjednané ceny výrobků / služeb). V případě, že se taková doplňková služba uplatní a je prodávajícím zajištěna, aniž by byla výslovně sjednána cena, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skutečně vynaložené náklady včetně ziskové marže a/nebo účtovat sazby, které prodávající obvykle používá.
4.    V případě, že jsou smluvní výrobky dodávány na vratných paletách, bude záloha účtována kupujícímu.
5.    V rámci území Evropské unie je zboží dodáváno podle podmínky Incoterms 2020 DAP, mimo zemí Evropské unie jsou výrobky dodávány podle podmínky Incoterms 2020 FCA.
6.    Kupující je vždy povinen převzít dodávku výrobků, s výjimkou případů viditelného věcného poškození dodávky výrobků. V případě nepřevzetí dodávky je kupující odpovědný za veškeré škody a(nebo náklady vzniklé prodávajícímu a prodávající má v této souvislosti rovněž veškerá práva stanovená příslušnými právními předpisy.  

 

Článek 7. Přechod nebezpečí škody

 

1.    Přechod nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku předání výrobků kupujícímu (v rámci Evropské unie) nebo na osoby určené kupujícím (mimo Evropskou unii).

 

Článek 8. Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví

 

1.    Všechna práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví ve vztahu k výrobkům náleží výhradně prodávajícímu nebo osobám držícím licence k těmto právům. Kupující bere na vědomí, že veškerá možná práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví náleží prodávajícímu, případně osobám držícím licence k těmto právům a kupující se nikdy nebude domáhat těchto práv soudní ani mimosoudní cestou.
2.    Pokud třetí strana vznese nárok na možné porušení jakéhokoli práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, které se týká prodávajícího, je prodávající oprávněn se proti tomuto nároku bránit, podniknout veškeré právní kroky proti takové třetí straně, nebo se s takovou třetí stranou dohodnout. Kupující je povinen při těchto postupech plně spolupracovat s prodávajícím.
3.    Kupující není oprávněn provádět jakékoli změny, úpravy, či odstraňovat cokoliv z obalů, značek, obchodních názvů a/nebo jiných rozlišovacích znaků připojených k výrobkům a/nebo obalům dodaných prodávajícím, nebo jeho poskytovateli licence, nebo na ně umístěných, a to s výjimkou prodejních účelů kupujícího.
4.    Prodávající nenese odpovědnost za vady nebo škody vzniklé nepřesnostmi nebo nedostatků ve specifikacích, návrzích, výkresech, modelech, popisech, vyobrazeních a/nebo jiných práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví.
5.    Kupující na požádání obdrží obrázky, zvukové, textové a video soubory (společně označované jako marketingové prvky) výrobků prodávajícího a (registrovaných) ochranných známek (log) jménem prodávajícího nebo přidružených společností. Kupující smí tyto marketingové prvky po dobu trvání smlouvy používat pouze k podpoře prodeje výrobků.
6.    Pokud kupující prodává produkty prodávajícího online prostřednictvím platforem třetích stran (jako je například Amazon), musí do popisů produktů zahrnout marketingové vlastnosti prodávajícího a ve svých reklamách zajistit odborné a úplné informace o specifikacích produktů. Kupující dále prodává výrobky online pouze v případě, že splňuje následující požadavky na služby: (i) dodání do maximálně 72 hodin a (ii) dostupnost servisního střediska v úředních hodinách s dobou odezvy maximálně 24 hodin.

 

Článek 9. Shoda

 

1.    Případné reklamace kupujícího musí být prodávajícímu zaslány do deseti (10) pracovních dnů od doručení zboží tak, jak je uvedeno v článku 6.5. těchto VOP. Reklamace musí být podány písemně, s jasným a podrobným popisem vady plnění. Kupující se zavazuje za účelem předcházení škod všech stran zkontrolovat dodané plnění, pečlivě, v plném rozsahu a neprodleně po dodání. Jestliže prodávající dodá nesprávné výrobky nebo dodá více výrobků, než bylo objednáno, kupující tyto výrobky buď vrátí neprodleně prodávajícímu, nejpozději však do deseti (10) dnů od jejich obdržení, přičemž v takovém případě prodávající kupujícímu uhradí náklady na zpětnou dopravu, nebo prodávajícímu na jeho první žádost uhradí obvyklou cenu takových výrobků.
2.    Je-li obal viditelně poškozený v okamžiku dodávky a/nebo bylo-li balení otevřeno, může si kupující vybrat, zda dodávku odmítne, nebo zda ji převezme s připojením poznámky „poškozeno“ u podpisu na dokladu, který je podkladem pro předání. Kupující je povinen o svých jednání dle tohoto odstavce neprodleně písemně informovat prodávajícího.
3.    Skryté vady, které nemohly být rozpoznány ani po pečlivé a včasné kontrole při předání, musí kupující oznámit prodávajícímu jako „vrácení z technických důvodů“ podle postupu popsaného v článku 11.
4.    Práva z vadného plnění v souvislosti s vadami výrobků dodaných prodávajícím nevzniknou kupujícímu, jestliže:
a.    prodávající nebyl informován ve lhůtě uvedené v tomto článku a/nebo jiným způsobem, než je v tomto článku uvedeno;
b.    kupující neposkytl potřebnou součinnost při řešení reklamace; 
c.    kupující (či osoby výrobky používající či držící) výrobky dostatečně neupevnil, nezacházel s nimi správně nebo je správně nepoužíval, neskladoval nebo neudržoval, nebo výrobky používá nebo s nimi nakládá jiným způsobem nebo pro jiné účely, než jaké stanoví prodávající, výrobce či právní předpis;
d.    kupující dotčený výrobek s tvrzenou vadou dále užívá

 

Článek 10. Záruka

 

1.    Prodávající neposkytuje kupujícímu žádné jiné záruky než ty, které jsou uvedeny v těchto VOP. Není-li dále stanoveno jinak, prodávající neposkytuje žádnou záruku týkající se jakéhokoli (odvozeného nebo předpokládaného) použití, nebo vlastností výrobků.
2.    Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na výrobky prodávané pod vlastními obchodními označeními prodávajícího v rozsahu záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není na obalu výrobků uvedeno jinak. Čtyřiadvacetiměsíční záruční lhůta začíná běžet v den, kdy kupující dále prodá smluvní výrobek, pokud bude smluvní výrobek dále prodán během tří (3) měsíců po dodání smluvního výrobku kupujícímu od prodávajícího. V případě dalšího prodeje podnikatelským subjektům, je však záruka omezena na dvanáct (12) měsíců. Záruka prodávajícího vyprší v každém případě po dvaceti sedmi (27) měsících od dodání smluvního výrobku prodávajícím kupujícímu, nebo po patnácti (15) měsících od dodání podnikatelským subjektům. Pokud prodávající namítne dodání podnikatelskému subjektu, musí kupující prokázat dodání spotřebiteli. Kupující musí ve všech případech předložit originál (kopii) faktury či dokladu o koupi reklamovaného výrobku. Po uplynutí lhůt uvedených v tomto bodu nemá prodávající žádné závazky jakéhokoli druhu vůči kupujícímu v souvislosti s dotčenými výrobky, a kupující se zavazuje žádné nároky nevznášet.
3.    Odchylně od ustanovení čl. 10 odst. 2 těchto VOP je záruční doba na spotřební materiál, tj. výrobky podléhající opotřebení a s předpokládanou životností nepřesahující 6 měsíců, včetně mimo jiné baterií, kabelových stahovacích pásků, svorek a vonných perel do vysavačů, jakož i dalších výrobků s pořizovací cenou nepřesahující 750,- Kč, přičemž tyto výrobky se považují za spotřební materiál, omezena na šest (6) měsíců, počínaje dnem následujícím po dodání.
4.    U výrobků jiných značek (než Nedis) se uplatní záruční lhůty a podmínky výrobce příslušného výrobku. Informace o těchto záručních lhůtách a podmínkách jsou k dispozici v e-shopu prodávajícího a na vyžádání. Není-li těchto informací, platí pro tyto výrobky ustanovení odst. 2 a odst. 3 článku 10 těchto VOP. Ustanovení obsažená v tomto odstavci nemají vliv na práva, která může mít kupující vůči výrobcům těchto výrobků.
5.    Nároky z odpovědnosti za vady výrobků je třeba uplatnit písemně u prodávajícího během třiceti (30) dnů od zjištění vady nebo od okamžiku, kdy mohla být taková vada při zachování řádné péče zjištěna. Reklamaci je třeba uplatnit postupem pro vrácení popsaným v článku 11 těchto VOP. 
6.    V případě odůvodněné reklamace na zboží v záruční době, prodávající na základě svého výhradního rozhodnutí: a. opraví vadný výrobek; b. dodá náhradní výrobek nebo jeho část; c. vrátí kupní cenu za vadný výrobek kupujícímu. Prodávající se může rozhodnout nahradit vadný výrobek ekvivalentním výrobkem. V případě dodání náhradního a/nebo ekvivalentního výrobku nezačne běžet nová záruční lhůta.  
7.    Jestliže kupující nebo jakákoli třetí strana provedla opravy a/nebo změny výrobků, a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího, nemá prodávající žádná práva z vadného plnění.
8.    Jestliže smluvní výrobek na základě výsledků zkoušek a kontroly prodávajícím nevykazuje žádné vady, a bude se jednat o reklamaci neoprávněnou, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady na provedení zkoušek, a to minimálně však 450,- Kč. Na vyžádání je možné výrobek vrátit kupujícímu, v takovém případě však náklady na přepravu nese kupující.
9.    Pokud se ukáže, že závada vznikla v důsledku opotřebení, nevhodného nebo nesprávného použití nebo nedodržení návodu k použití, poškození křehkých částí nebo běžného opotřebení, záruka se neuplatní. 
10.    Vzorky pro účely prodeje, vývoje, prototypy a předvýrobní verze výrobků jsou ze záruky popsané v článku 10 těchto VOP vyloučeny.
11.    S výjimkou případů uvedených v článku 10 těchto VOP nenese prodávající vůči kupujícímu žádnou odpovědnost za to, že výrobky nesplňují záruky uvedené v tomto článku. 

 

Článek 11. Podmínky pro vracení výrobků

 

1.    Vrácení dodaných výrobků je možné pouze v případě technické závady („vrácení z technických důvodů“) a při dodržení následujícího postupu. Dodané výrobky nelze vrátit, pokud kupující neobjednal správné výrobky nebo správné množství („vrácení z obchodních důvodů“).
2.    V případě technických důvodů musí kupující vytvořit žádost o vrácení prostřednictvím e-shopu prodávajícího.
3.    Po obdržení žádosti o vrácení prodávající tuto žádost posoudí a informuje kupujícího o dalším postupu. Pokuj je žádost o vrácení schválena, obdrží kupující od prodávajícího autorizační číslo k vrácení včetně pokynů, jak postupovat při vyřizování žádosti o vrácení.
4.    Autorizační číslo k vrácení je platné po dobu třiceti (30) dnů od data vystavení prodejcem. Pokud byl kupující poučen, že má výrobky vrátit, a výrobky v této třicetidenní (30denní) lhůtě nevrátí, autorizační číslo k vrácení pozbývá platnosti a kupující musí požádat o nové autorizační číslo k vrácení, přičemž na tuto žádost se vztahuje postup popsaný v článku 11 těchto VOP.
5.    Prodávající přijímá pouze vrácení produktů, které mají platné autorizační číslo k vrácení. Autorizační číslo k vrácení musí být jasně viditelné na vnější straně obalu. Poškození způsobené během přepravy v důsledku nesprávného balení může být pro prodávajícího důvodem k odmítnutí přijetí vrácených výrobků.
6.    V případě vrácení z technických důvodů prodávající do 10 pracovních dnů od obdržení výrobku ověří, zda je výrobek vadný tak, jak uvedl kupující v žádosti o vrácení, a zda se na něj vztahuje záruka. 
7.    Prodávající nepřijímá vrácení jiných výrobků než z technických důvodů popsaných v čl. 11 těchto VOP, pokud se strany písemně nedohodnout jinak. 
8.    V případě, že je výrobek předmětem stažení z trhu, tj. stažení jednoho nebo více konkrétních výrobků prodávajícím v souladu s postupem platným v rámci organizace prodávajícího, poskytne prodávající kupujícímu podrobné pokyny a kupující je povinen tyto pokyny dodržovat. Veškerá opatření a související náklady, které kupujícímu vzniknou při provádění pokynů, vyžadují předchozí písemný souhlas prodávajícího, který nesmí být bezdůvodně odepřen.

 

Článek 12. Odpovědnost

 

1.    Prodávající je vůči kupujícímu odpovědný za škody způsobené pouze úmyslným protiprávním jednáním nebo hrubou nedbalostí.
2.    Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu za jakoukoli ztrátu: údajů (dat), ušlý zisk, smluv, obchodních příležitostí nebo za jakoukoli jinou následnou ztrátu nebo nepřímou či jinou škodu, bez ohledu na její příčinu a bez ohledu na to, zda byla způsobena protiprávním jednáním (včetně nedbalosti), porušením nebo jinak.
3.    Jakákoli (souhrnná) odpovědnost prodávajícího je omezena částkou, kterou v daném případě vyplatil pojistitel prodávajícího. V případě, že nedojde k žádnému plnění nebo krytí z pojistné smlouvy, je veškerá odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu omezena na částku, kterou kupující zaplatil prodávajícímu za výrobky, a to v případě, že výrobky jsou údajnou příčinou škod. Ve všech ostatních případech je odpovědnost limitována částkou 250.000,- Kč. Pokud je jeden nebo více výrobků kupujícího vadný, je prodávající povinen pouze tyto opravit, či vyměnit a nebo vrátit kupní cenu vadného výrobku v rámci výše uvedeného režimu záruky, pokud prodávající není povinen učinit více na základě závazných právních předpisů. 
4.    Kupující je povinen odškodnit prodávajícího za veškeré škody (včetně nároků třetích stran) a/nebo náklady jakékoli povahy, které byly přímo či nepřímo způsobeny nesprávnými informacemi/představením, protiprávním jednáním nebo chybami kupujícího. 
5.    Jestliže prodávající poskytne kupujícímu radu nebo pomoc týkající se jakýchkoli smluvních výrobků, nezpůsobuje poskytnutí takové rady nebo pomoci nikdy vznik odpovědnosti prodávajícího za následky takovéto pomoci či rady.
6.    Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou nejasnou či nepřesnou textací objednávky, zkomolením slov nebo zpožděním či úplným nedoručením objednávky kupujícího prodávajícímu v důsledku použití internetu nebo jiných komunikačních prostředků mezi kupujícím a prodávajícím nebo mezi prodávajícím a třetími stranami.
7.    V případě jakéhokoli rozporu má tento článek přednost před jakýmkoli jiným článkem v těchto VOP.
8.    Veškeré případné nároky kupujícího na náhradu škody zaniknou, pokud kupující písemně neoznámí prodávajícímu takovou škodu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce poté, co se o této události dozvěděl (nebo mohl dozvědět).

 

Článek 13. Výhrada vlastnictví a zajištění

 

1.     Výrobky dodané prodávajícím zůstávají ve vlastnictví prodávajícího do doby zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo požadovat od kupujícího zajištění jeho závazků, pokud to považuje za nezbytné. V případě zaplacení plné kupní ceny předem přechází vlastnické právo předáním a převzetím výrobků od dopravce. Zajišťuje-li však dopravu kupující, přechází vlastnické právo předáním dopravci.
2.    Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku může kupující smluvní výrobky prodávat třetím stranám, avšak pouze v rámci běžného obchodního styku. 
3.    Jestliže kupující takové závazky vůči prodávajícímu nesplní ve lhůtě splatnosti nebo existuje-li odůvodněná obava, že je kupující nesplní (zejména z důvodu zahájeného insolvenčního řízení či likvidace na kupujícího či osobu ji ovládající, nebo exekučního řízení na majetek kupujícího včetně exekucí daňových), má kupující povinnost vrátit bez odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, na výzvu prodávajícího dodané výrobky, které má ve své držbě, zpět prodávajícímu, a to i zajištěním těchto výrobků od třetí strany, která drží výrobky převzaté od kupujícího. Kupující se zavazuje k potřebné součinnosti a vrácení výrobků, pod sankcí smluvní pokuty 5 % z kupní ceny výrobků, které je povinen kupující vrátit, za každý i započatý den s prodlením s povinností vrácení výrobků prodávajícímu do jeho sídla. Náklady dopravy hradí kupující, nárok na náhradu škody není dotčen. 
4.    Kupující nemá právo výrobky, které nemá ve svém vlastnictví, dát do zástavy, nájmu ani užívání třetí osobě, či zřídit k těmto výrobkům jiné věcné právo. 
5.     Kupující je povinen označit výrobky držené kupujícím ve vlastnictví prodávajícího jako vlastnictví prodávajícího, do doby přechodu vlastnického práva. Podle odstavce 1 tohoto článku musí kupující smluvní výrobky pojistit proti riziku požáru, výbuchu, poškození vodou a proti krádeži a existenci pojištění případně na žádost prodávajícího doložit. Kupující je povinen vinkulovat případné plnění ze škodných událostí na prodávajícího, nárok na zaplacení kupní ceny tím není dotčen. 

 

Článek 14. Platba

 

1.    Úhrada kupní ceny musí být provedena bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího v písemně dohodnuté lhůtě nebo v případě, že žádná konkrétní lhůta dohodnuta nebyla, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ihned.
2.    Konečným datem doby splatnosti je datum splatnosti uvedené na faktuře.
3.    Prodávající je vždy oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu předem, ať už celé částky, nebo její části, a/nebo žádat poskytnutí záruky (např. bankovní záruku).
4.    Jestliže se platba uskuteční bankovním převodem, považuje se za den platby den, kdy je částka připsána na bankovní účet prodávajícího. 
5.    Jestliže kupující nezaplatí včas své závazky, je v prodlení. V tomto případě má prodávající právo pozastavit plnění svých závazků a dodávek vyplývajících z jiných smluv s kupujícím, aniž by se tím prodávající dostal do prodlení.
6.    Pro případ prodlení s platbou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.    Reklamace, vady, nedostatky apod., nezbavují kupujícího povinnosti uhradit kupní cenu. Kupující není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího započítávat na kupní cenu jakékoliv částky. 
8.    V případě, že bude na kupujícího či osobu jej ovládající ve smyslu § 74 zák. č. 90/2012 Sb., podán insolvenční návrh, či bude na jeho majetek vedena exekuce (a to včetně daňových exekucí či exekucí pro nezaplacení odvodů na zdravotní pojištění či sociální pojištění), či bude ve vztahu k těmto osobám podán návrh na povolení reorganizace, či bude kupující s prodlením s plněním svých splatných závazků i ve lhůtě po 30 dnů od jejich splatnosti, má prodávající nárok odstoupit od smlouvy či dílčích smluv, a zastavit dodávky kupujícímu bez dalšího. Kupující se zavazuje dopředu informovat o změnách v ovládající osobě kupujícího, právní struktuře kupujícího či prodeji obchodního závodu. Prodávající má právo v případě, že u kupujícího dojde k prodeji obchodního závodu, aniž by byl prodávající v dostatečném předstihu dopředu uvědomen, či dojde ke změně ovládající osoby, aniž by byl prodávající v dostatečném předstihu dopředu uvědomen, odstoupit od smlouvy a i všech dílčích kupních smluv, bez další povinnosti plnit své závazky vůči kupujícímu.
9.    Prodávající má právo postoupit či zastavit pohledávky za kupujícím na třetí osoby, zejména banky, pojišťovny či některou faktoringovou společnost, podle volby prodávajícího. 
10.    Jakékoli reklamace fakturované částky, výpočtu či nároku prodávajícího musejí být vzneseny před datem splatnosti faktury, v opačném případě strany potvrzují správnost nároku prodávajícího co do důvodu i výše. 

 

Článek 15. Vyšší moc

 

1.    V případě vyšší moci není prodávající povinen plnit své závazky. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zákaz dopravy, zákaz dovozu, okolnosti, které omezují nebo znemožňují dopravu, stávka, nedostatek personálu nebo (náhradních) dílů, občanské nepokoje, výtržnosti,  válku, epidemie a pandemie, požár nebo záplavy, porucha strojů, přerušení dodávek energie, chybné nebo neúplné plnění ze strany třetích stran, vládní opatření, závazné změny předpisů omezující možnost prodávajícího plnit, včetně omezení dovozu a vývozu v jakémkoli rozsahu a zákaz uvádění výrobků na trh.
2.    Jestliže bude událost vyšší moci podle názoru prodávajícího dočasné povahy, má prodávající právo přerušit plnění dohody do doby, než okolnosti vyšší moci přestanou existovat, toto období však nesmí být delší než dva měsíce. 
3.    Jestliže bude událost vyšší moci podle názoru prodávajícího trvalá, má každá ze stran právo upravit plnění ze smlouvy podle okolností nebo ukončit platnost smlouvy zcela nebo částečně, bez soudního zásahu, aniž by byla povinna nahradit škodu druhé smluvní straně.
4.    Pokud prodávající v okamžiku vzniku vyšší moci již splnil část sjednaných závazků, je oprávněn vyúčtovat již provedené plnění samostatně a kupující je povinen toto uhradit jako by se jednalo o samostatnou transakci. 

 

Článek 16. Ukončení, pozastavení a zrušení

 

1.    Kromě zákonných důvodů je prodávající oprávněn pozastavit plnění svých závazků, pokud: 
a.    Kupující neplní své (platební) povinnosti včas a/nebo zcela;
b.    Kupující byl vyzván, aby poskytl zajištění plnění svých závazků podle smlouvy, a neučinil tak (dostatečně);
c.    Kupující se nachází v úpadku, byl na něj podán insolvenční návrh, kupující se nachází v reorganizaci, či je na něj vedeno exekuční řízení, či v jakékoliv jiné situaci, která brání kupujícímu volně nakládat se svými aktivy
d.    Prodávající se dozvěděl o jakýchkoli (jiných) okolnostech, které zakládají důvodnou obavu, že kupující nesplní své (platební) povinnosti.
2.    Kromě zákonných důvodů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti a s okamžitou účinností, aniž by byl povinen platit jakýkoli druh náhrady škody nebo náhrady, pokud kupující nesplní své povinnosti podle těchto VOP a/nebo smlouvy, k níž se vztahují, poté, co kupujícího řádně upozornil na neplnění a stanovil mu lhůtu k řádnému plnění, přičemž kupující je povinen zaplatit náhradu škody vzniklou prodávajícímu prodlení kupujícího s plněním jeho povinností. 
3.    Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo tuto jednostranně změnit, pokud nastanou okolnosti, které jsou takové povahy, že se splnění povinností podle těchto VOP a/nebo smlouvy, k níž se vztahují, stalo nemožným, nebo pokud nastanou jiné okolnosti, které jsou takové povahy, že není rozumné a spravedlivé očekávat od prodávajícího plnění těchto VOP a/nebo smlouvy, k níž se vztahují, za původně dohodnutých podmínek.
4.    V případech uvedených v odstavci 1 písm. c. tohoto článku může prodávající zrušit objednávku nebo smlouvu nebo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, aniž by byl povinen platit jakoukoli náhradu škody. 
5.    Bez ohledu na to, zda byla smlouva uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, je prodávající vždy oprávněn takovou smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoli důvodu, s dodržením přiměřené výpovědní lhůty. Prodávající není nikdy povinen platit jakoukoli náhradu škody.

 

Článek 17. Kompenzace

 

1.    Prodávající je vždy oprávněn započíst veškeré pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu s pohledávkou (pohledávkami) prodávajícího a/nebo některé z jeho přidružených společností vůči kupujícímu.
2.    Kupující není oprávněn započíst pohledávku prodávajícího vůči kupujícímu s pohledávkami, které má kupující vůči prodávajícímu.

 

Článek 18. Rozhodné právo a spory

 

1.    Tyto VOP a smlouva, k níž se vztahují, uzavřená prodávajícím se řídí výhradně právem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neuplatňuje.
2.    Veškeré spory budou pokud možno řešeny smírně a v dobré víře mezi kupujícím a prodávajícím. Není-li smírné řešení možné, bude místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a/nebo těchto VOP obecný soud příslušný podle sídla prodávajícího. 

 

Článek 19. Doložka o oddělitelnosti 

 

Jestliže bude některé ustanovení těchto VOP nebo smlouva, ke které se vztahují, považováno za neplatné, nebude tím ovlivněna platnost žádné jiné části těchto VOP a smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany neplatné ustanovení platným ustanovením, které je zákonné a co nejvíce odpovídá účelu a smyslu těchto VOP a smlouvy, k níž se vztahují